Lyssna på sidan Lyssna

Fackmannamässiga ritningar och kontrollplan

En av de mest vanliga återkopplingarna från kommunens handläggare till den sökande i ett ärende är att man måste komplettera ansökan med fackmannamässigt gjorda ritningar. Det är helt avgörande för ärendets handläggningstid och i förläggningen, ditt startbesked, att handlingarna är fackmannamässigt utförda.

Vad är fackmannamässiga ritningar?

Ritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Du får själv ta fram din bygglovsritning om du vill men erfarenheten visar att det oftast blir mindre kostsamt och färre kompletteringar, som kan fördröja handläggningen, om du anlitar en fackman som exempelvis en byggkonsult, arkitekt eller annan person med kunskap och erfarenhet. Under vissa av rubrikerna nedan finns exempel på de olika handlingarna, i vissa fall både handritade och CAD-ritade. Exakt vilka handlingar som krävs är olika från bygglov till bygglov. Kontakta gärna kommunens byggnadsinspektörer för rådgivning om vilka handlingar som kommer att behövas i det aktuella fallet.

Minikrav på dina ritningar

 • Ritade för hand eller datorbaserat verktyg,
 • Inritad måttstock
 • Måttsatt
 • Skalenlig
 • Uppgift om fastighetsbeteckning
 • Marklinjer och höjdlinjer alternativt avvägda höjder redovisade – både befintliga och projekterade

Är ritningen ritad för hand

 • Ritad med linjal
 • Gjord i svart-vit
 • Inte ritad på rutat papper

En fackman kan hjälpa med mer

En fackman kan hjälpa dig med mycket mer än bara med att ta fram ritningar. Du kan få hjälp med:

 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionshandlingar
 • Konstruktionsritningar
 • Energilösningar
 • Åtgärder mot fukt
 • Mängdberäkningar
 • Hjälp vid val av lämplig hustyp för din tomt och för området
 • Miljöfrågor
 • med mera

Tänk på

Inom särskilt känsliga områden med höga kulturhistoriska värden bör alltid en erfaren kompetens anlitas.

En situationsplan är en karta där man visar vad som ska byggas och byggnadens placering på tomten/fastigheten i förhållande till andra objekt eller juridiska bestämmelser som till exempel egenskapsgränser i gällande detaljplan. Tillfart och biluppställningsplats ska ritas ut så det går att bedöma om det är möjligt att ta med sig rullstol från parkeringen till entrén. Det blir en del av bedömningen av tillgänglighetsanpassningen.

Avståndet mellan det som ska byggas och närmaste fastighetsgränser ska anges i två dimensioner/plan, och om det rör sig om en tillbyggnad ska den särskilt markeras tydligt på situationsplanen.

Situationsplanen ska baseras på en tillförlitlig karta som visar fastighetsgränser, fastighetsgränsernas kvalitet, eventuella rättigheter och eventuella befintliga byggnader. Lämpliga underlag är en avstyckningskarta eller en utskrift från kommunens baskarta. Vid ansökan om förhandsbesked räcker det att byggnadens avtryck och placering samt avstånd till fastighetsgräns framgår på kartan.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:500 eller 1:400.

Kommunen kan vara behjälpliga att skriva ut underlag till situationsplaner på fastigheter inom kommunen.

Nybyggnadskartor/förenklade nybyggnadskartor, som utöver att de innehåller fler uppgifter grovt förenklat kan förklaras som en situationsplan som läges- och kvalitetskontrollerats i samband med upprättandet, kan beställas av kommuners GIS-ingenjör. Båda dessa produkter debiteras enligt gällande taxa. Det är bygglovshandläggaren som avgör om det krävs en nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller om det räcker med en situationsplan. Det är dock normalt endast i nyexploaterade områden kommunen har möjlighet att tillhandahålla nybyggnadskartor.

Nedan visas två exempel, en datorritad situationsplan överst och en handritad nybyggnadskarta underst.

Datorritad situationsplan
Handritad nybyggnadskarta

Fasadritningarna beskriver byggnadens utvändiga utseende. Samtliga fasader som berörs ska redovisas och om markhöjderna kommer att förändras skall nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns ritas in på fasadritningarna. Vid tillbyggnad ska det som är nytt måttsättas och markeras. De olika fasaderna skall namnges efter logiken "Fasad mot syd" och så vidare.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:100.

Exempel på datorritad fasadritning
Exempel på datorritad fasadritning

I sällsynta fall kan en markplaneringsritning behövas. Ofta rör det sig då om byggnation i kuperade områden eller inom tätort där omgivningen lutar betydande.

Exempel på handritad markplaneirngsritning

Med en genomskärning av huset visar sektionsritningarna rumshöjder, bjälklagens placering och takkonstruktionen. Sektionen skall måttsättas så att rumshöjderna, byggnadshöjden och nockhöjden framgår. Takvinklar ska även redovisas.

På planritningen visar med sedan med en streckad linje genom huset var sektionen är tagen.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:100.

Exempel på datorritad sektionsritning
Exempel på datorritad sektionsritning
Exempel på datorritad sektionsritning

Planritningen ska visa rumsindelningen sett uppifrån inklusive beskrivningar av vad rummen används till, såsom kök, vardagsrum och så vidare. Köksinredning samt fast inredning i hygienrum och tvättstuga ska också framgå och tillgänglighet redovisas med till exempel cirklar och måttsättning. Dörrars och fönsters placering ska redovisas tydligt liksom trappor och andra nivåskillnader. Det är bra om boarean anges på planritningen.

Vid tillbyggnad ska även delar som inte byggs om redovisas. Det är då viktigt att det tydligt framgår vad som är befintligt och vad som är nytt. Nya delar ska även måttsättas med yttermått och mått från befintlig byggnads hörn.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:100.

Exempel på datorritad planritning

En kontrollplan ska finnas vid alla åtgärder som kräver bygg-, rivnings- eller marklov samt anmälan, och den ska anpassas till den enskilda åtgärden.

Kontrollplanen ska redovisa vilka kontroller som ska utföras under byggets eller rivningens planering och genomförande. Syftet är att se till att bygglagsstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnadsverk efterlevs. Exempel på krav kan vara en byggnads brandskydd eller en konstruktions bärighet, stadga och beständighet. Genom kontrollplanen ska det också säkerställas att kraven på varsamhet mot byggnader uppfylls och att förbudet mot förvanskning följs.

Av kontrollplanen kan bland annat framgå:

 • Vilka kontroller som ska göras
 • Vad kontrollerna ska avse
 • Vem som ska göra kontrollerna
 • Vilka anmälningar som ska göras till kommunen
 • Vilka arbetsplatsbesök som kommunen ska göra
 • När arbetsplatsbesöken ska göras
 • Vilket farligt avfall som eventuella rivningar kan ge upphov till och hur avfallet kommer att tas om hand
 • Om kontrollen utförs genom egenkontroll eller av certifierade sakkunniga

Innan bygget startar är det byggherrens ansvar att lägga fram ett förslag på kontrollplan. Det kan till exempel vara en konsult som tagit fram kontrollplanen åt byggherren. Kontrollplanen fastställs sedan av kommunens byggnadsinspektörer genom startbeskedet.

 • En översiktlig karta (situationsplan) så att området lätt kan lokaliseras skala 1:10 000.
 • Karta i skala 1:2000–1:4000 där området där förhandsbeskedet söks alternativt strandskyddet ska upphävas, tydligt markerats. Skallinje och norrpil skall anges på kartan.
 • Foton över området får gärna bifogas för att underlätta handläggningen

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Byggnadsinspektör

Marek Widegren
0382-152 64

Byggnadsinspektör

Jakob Larsson
0382-152 54

Byggnadsinspektör

Ronny Keinvall
0382-152 53