Lyssna på sidan Lyssna

Sotning och brandskyddskontroll

Om du vill kunna sota din fastighet själv behöver du söka tillstånd och följa vissa regler. Du kan inte utföra brandskyddskontroll på egen hand.

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är sotning (rengöring) och det andra brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker. Sotning handlar om ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten.

Den största anledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Kommunen har ansvaret för rengöring och brandskyddskontroll.

Enligt "Lag (2003/778) om skydd mot olyckor" (LSO) ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar (se rubrik LSO 3 kap 4 §).

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har information om brandsäkerhet i hemmet på sin webbplats Länk till annan webbplats.

En eldstad måste vara kontrollerad för att få användas. Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett. Det sker med ett intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat. För närvarande gäller vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilken typ av eldstad det handlar om. Entreprenören har ett register på alla eldstäder och kontaktar ("budar") ägaren när det är dags för kontroll.

Rengöring (sotning) utförs normalt av sotaren som kommunen har upphandlat. Upphandlad sotare är Växjö sotningsdistrikt länk till annan webbplats Länk till annan webbplats..

När sotningen utförs av kommunens sotare ser denne till att sotningen utförs med rätt intervall och till ett pris som kommunen har beslutat om. I de fall när du som fastighetsägare ansökt och fått kommunens medgivande att själv ansvara för sotningen måste du själv se till att sotningen utförs minst enligt de frister som gäller för de aktuella eldstäderna. Det gäller både om du sotar själv eller anlitar någon annan att utföra sotningen.

Fram tills dess att kommunen har beslutat om ett medgivande kommer sotningen att utföras av den av kommunen utsedda sotaren.

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att ge en dig som fastighetsägare tillstånd att själv utföra rengöring/sotning på den egna fastigheten. Kommunen behandlar din ansökan och tittar på om sotningen kan ske på ett brandsäkert sätt. Det är räddningschefen som beslutar om du får sota själv.

Gå till ansökningsblanketten för egen sotning (pdf) Pdf, 124.3 kB.

Fram tills dess att kommunen har gett dig tillstånd om att sota själv kommer rengöringen att utföras av sotaren som kommunen har utsett. Tillstånd lämnas skriftligt till fastighetsägaren. Efter att kommunen lämnat tillståndet till fastighetsägaren är det den personen som ansvarar för att rengöringen görs.

Förutsättningar för att få sota själv

För att få tillstånd att rengöra och sota din egen anläggning behöver följande punkter vara godkända:

  • Det ska inte finnas några brister vid den senaste brandskyddskontrollen. Om du fått tillstånd och kontrollen visar brister kan ditt tillstånd att få sota själv bli återkallat.
  • Du måste kunna styrka att du har tillräcklig kunskap för att utföra arbetet själv. Exempel kan vara intyg från kurs i egensotning eller yrkeserfarenhet inom området sotning och eldstäder. Hitta information om kurser på Brandskyddsföreningens webbplats brandskyddsforeningen.se. Länk till annan webbplats.
  • Kommunen tittar också på anläggningens komplexitet och riskbilden.


Om du vill använda dig av en annan person eller företag än den entreprenör som kommunen valt för sotning kan du även ansöka om det. Den personen ska då vara utbildad skorstensfejare. Är det ett annat sotningsföretag som ska rengöra ska det vara ett godkänt företag.

Upphandlad sotare är Växjö sotningsdistrikt länk till annan webbplats Länk till annan webbplats..

Om du byter eldstad eller inte längre använder din eldstad och vill avregistrera den ska du kontakta kommunens sotningsentreprenör.

Kontaktuppgifter

info@savsjosot.se

0382-138 45

Kontaktformulär på webbplatsen länk till annan webbsida Länk till annan webbplats.

Sävsjö kommuns taxor för rengöring och brandskyddskontroll fastställs varje år av kommunfullmäktige och baseras på sotningsindex som ges ut av Sveriges kommuner och landsting. Gå till sidan för taxor och avgifter för att se fullständiga gällande avgifter.

Taxa för brandskyddskontroll 2024

Grundavgift (inställelse för brandskyddskontroll)

  • 282 kronor (exklusive moms), 353 kronor (inklusive moms)

Kontrollavgift

  • För första objektet i varje byggnad: 282 kronor (exklusive moms), 353 kronor (inklusive moms)
  • För varje tillkommande objekt: 141 kronor (eklusive moms), 176 kronor (inklusive moms)

Taxa för rengöring/sotning 2024

Grundavgift (inställelse för rengöring)

  • 170 kronor (exklusive moms), 212 kronor (inklusive moms)

Rengöringsavgift

  • För första objektet i varje byggnad: 170 kronor (exklusive moms), 212 kronor (inklusive moms)
  • För varje tillkommande objekt: 85 kronor (exklusive moms), 106 kronor (inklusive moms)

Kontakt

Räddningstjänsten

Mejensjögatan 6
576 80 Sävsjö

Ställföreträdande räddningschef

Mattias Wallsten
0382-155 55