Lyssna på sidan Lyssna

 Serveringstillstånd för alkohol

Du som ska servera eller sälja alkohol till allmänheten, behöver söka tillstånd. Även för slutna sällskap kan du behöva söka tillstånd.

Innan du ansöker

Du behöver söka tillstånd om du tillhandahåller alkoholhaltiga drycker mot ersättning, alltså mot betalning i pengar eller annan motprestation. Det gäller oavsett storleken på ersättningen.

Tillstånd krävs vid all försäljning av staköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker.

Olika typer av serveringstillstånd

Stadigvarande tillstånd - gäller tills vidare och kan avse året runt eller årligen under viss tid, till exempel sommarsäsongen.

Tillfälligt tillstånd – servering vid ett enstaka tillfälle eller enstaka period (från några dagar upp till två månader) till allmänheten eller till slutet sällskap. Det ska inte vara en regelbunden, återkommande verksamhet.

Servering till allmänheten – om serveringen annonseras till allmänheten eller om medlemskap kan lösas i entrén. En tillställning som är en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning enligt ordningslagen är i alkohollagens mening alltid en servering till allmänheten.

Servering till slutet sällskap – en begränsad krets av personer som utöver den aktuella tillställningen har någon form av bestående gemensamt intresse, till exempel i en förening, företag eller annan sammanslutning.

För att det ska vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Gäster på ett hotell eller liknande är inte ett slutet sällskap.

För att det ska vara tillåtet att servera alkohol utan tillstånd krävs att det är ett helt privat arrangemang (ej förening, företag eller liknande) och att följande punkter är uppfyllda samtidigt.

 • Det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Enligt alkohollagen finns det ingen generell rätt att få serveringstillstånd. Kommunen gör alltid en individuell prövning för att bedöma risken för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Utgångspunkten är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska och näringspolitiska intressen.

Krav på sökande

Du som sökande ska visa att du är lämplig för uppgiften. För att bedöma om sökande är lämplig, gör kommunen en utredning. Kravet på lämplighet gäller också för att få behålla tillståndet.

Personlig lämplighet innebär att:

 • ha kunskaper om alkohollagen
 • vara ekonomiskt skötsam
 • inte vara dömd eller misstänkt för brottslig verksamhet
 • vara minst 20 år
 • kunna finansiera sin verksamhet på ett godtagbart sätt.

Krav på mat

Det krävs matservering för att få tillstånd att servera alkohol. Dryckerna ska vara ett komplement till maten, inte tvärtom. Ett varierat och komplett utbud av mat, vilket innebär såväl förrätter, huvudrätter som efterrätter ska kunna serveras under hela öppettiden. Under sena kvällar kan det vara tillräckligt att restaurangen erbjuder ett par rätter av enklare slag.

Tillståndet är knutet till lokalen

Ett serveringstillstånd gäller alltid en viss lokal (eller uteservering). Serveringslokalen ska vara utformad så att det är möjligt för personalen att hålla kontroll. För att en lokal ska vara godkänd för servering, krävs att den är registrerad som livsmedelsanläggning. Det ska finnas ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och det ska finnas tillräckligt många sittplatser. Serveringslokalen ska också var brandsäker.

För att servera alkohol på en uteservering krävs tillstånd av polisen för själva uteserveringen och tillstånd av kommunen för alkoholserveringen. Tillståndet för en uteservering måste oftast förnyas varje år.

Sävsjö kommuns alkoholhandläggare har tagit fram en checklista för att hjälpa dig få med rätt dokument och uppgifter i din ansökan. Här hittar du checklistan, checklista. Pdf, 236.8 kB.

Du ansöker i vår e-tjänst. Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor.

E-tjänster: Ansök om serveringstillstånd Länk till annan webbplats.

Avgift för ansökan

Kommunen tar ut en prövningsavgift för din ansökan. Handläggningen påbörjas när avgiften betalats. På näst sista sidan i dokumentet Taxa för prövning och tillstånd av serveringstillstånd Pdf, 159.7 kB. kan du ta del om de olika avgifterna.

Sävsjö kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Här hittar du Sävsjö kommuns riktlinjer som talar om vad som gäller vid ansökan om serveringstillstånd.

Gå till dokumentet Sävsjö kommuns riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 542.7 kB.

Alkohollagen - en skyddslag

Alkohollagen (Länk till annan webbplats). Länk till annan webbplats. reglerar vad som krävs för att få servera alkohol. Alkohollagens syfte är att begränsa alkoholens skadliga inverkningar. Människors hälsa går före ekonomiska intressen och alkoholdrycker ska serveras återhållsamt.

Serveringspersonal

Du som har ett serveringstillstånd ska anmäla serveringsansvarig personal till kommunen. Anmäl eller avanmäl serveringsansvarig personal i vår e-tjänst.

E-tjänst: Serveringsansvarig personal Länk till annan webbplats.

Så länge det pågår servering av alkohol i lokalen ska du som har fått tillstånd eller utsedd serveringsansvarig personal finnas närvarande. Restaurangen får inte lämnas utan uppsikt.

Serveringsansvarig personal ska

 • ha fyllt 20 år
 • vara lämplig för uppgiften
 • känna till sitt ansvar och förstå vad det innebär.

Handläggning och beslut

Tiden från ansökan till beslut kan variera och beror till stod del på det underlag som handläggaren får in från sökande. Kompletta och korrekta handlingar minskar risken för att handläggaren behöver kontakta sökande och be om kompletterande uppgifter, vilket ökar tiden.

Stadigvarande servering till allmänheten

Ambitionen är att handläggningstiden för stadigvarande tillstånd till allmänheten ska var klar inom 6-8 veckor efter att komplett ansökan lämnats in, för övriga typer av tillstånd något kortare handläggningstid. Anledningen till att handläggningstiden kan variera är bland annat att en del beslut tas av nämnd, medan andra fattas med stöd av delegation. Myndighetsnämnden sammanträder en gång i månaden (utom i juli månad). Under sommartid kan därför handläggningstiden vara längre.

Tillfälligt tillstånd

En ansökan om tillfälligt tillstånd ska skickas in i god tid före evenemanget för att hinna behandlas. För att undvika svåra situationer då en sökande som är en del i ett större arrangemang får avslag på sin ansökan och måste ersättas av annan restauratör rekommenderas att ansökningar vid större festivaler och likande skickas in senast tre månader före evenemanget.

När du har serveringstillstånd

Du som redan har ett serveringstillstånd ska anmäla förändringar till kommunen.

Du som har ett serveringstillstånd ska anmäla om du förändrar i verksamheten.

E-tjänst: Ändring eller återkallelse av serveringstillstånd Länk till annan webbplats.

Exempel på händelser som är anmälningspliktiga är:

 • Att kretsen av personer med betydande inflytande hos tillståndshavaren förändras, till exempel ägarförhållande, plats-, drift-, restaurangchef, styrelsemedlemmar, kontaktperson.
 • Att verksamhetens inriktning ändras, till exempel när en renodlad matrestaurang börjar med nöjesverksamhet som dans eller underhållning.
 • Att serveringslokalerna byggs om.
 • Att kontaktuppgifter ändras, till exempel firmanamn, postadress och telefonnummer.
 • Att drinkbar, dryckesautomat eller minibar inrättas på hotellrum.
 • Att verksamheten läggs ned eller har avbrott.

Om ny personal börjar som är serveringsansvarig, eller om personal slutat ska du anmäla det till myndighetsförvaltningen på kommunen.

E-tjänst: Serveringsansvarig personal Länk till annan webbplats.

Du som har ett stadigvarande cateringtillstånd ska inför varje serveringstillfälle anmäla den lokal där serveringen ska äga rum. Därutöver krävs också att lokalen godkänns av kommunen.

E-tjänst: Anmälan av lokal vid cateringservering Länk till annan webbplats.

Du som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker ska anmäla om du vill krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

E-tjänst: Anmäl kryddning av snaps Länk till annan webbplats.

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska anmäla provsmakning innan arrangemanget äger rum.

E-tjänst: Anmäl provsmakning Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Alla serveringstillstånd följs upp genom tillsyn. Kommunen genom myndighetsförvaltningen är tillsynsmyndighet och har ansvar för att restaurangen kontrolleras genom bland annat tillsynsbesök.

Kravet på lämplighet och skötsamhet kvarstår även efter det att du fått ditt serveringstillstånd:

 • Yttre tillsyn. Vid tillsynsbesöket kontrolleras bland annat serveringsansvarig, ålderskontroll, marknadsföring på serveringsstället, matutbud, ordning och nykterhet, utrymningstid och brandsäkerhet. Besöken kan göras tillsammans med personal från exempelvis Polisen.
 • Inre tillsyn. Din ekonomiska situation och vandel (levnadssätt) kontrolleras kontinuerligt genom uppgifter från exempelvis Skatteverket, Kronofogden eller Polisen. Myndighetsförvaltningen kan också granska bokföringen.

Myndighetsförvaltningen har en tillsynsplan som delges länsstyrelsen, som i sin tur följer upp och utövar tillsyn över kommunernas arbete.

Gå till tillsynsplan.Pdf, 699.8 kB. Pdf, 300.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Genom dialog och samverkan vill vi utveckla en ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller, öka kunskapen och vidga infallsvinklarna.

I vår kontakt med tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd har vi ambitionen att uttrycka vikten av samsyn i arbetet, vara lyhörda och tillgängliga.

Du som har ett tänkt söka serveringstillstånd kan även få utbildning, informationsmaterial och rådgivning som en del i ett förebyggande arbete.

Syftet med det förebyggande arbetet är att informera och göra tillståndshavaren uppmärksam på de krav som ställs i alkohollagen.

Vår uppgift är att svara för en ändamålsenlig och effektiv tillsyn. Tillsynen utförs av alkoholhandläggare och särskilda inspektörer i samarbete med andra myndigheter, bland andra polisen och skattemyndigheten.

Vid överträdelser öppnas ett tillsynsärende som kan leda till åtgärder. En aktiv tillsyn leder till erinran, varning eller återkallelse av serveringstillstånd för den som missköter sin servering.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Alkoholhandläggare

Linda Stennert
0382-152 65