Lyssna på sidan Lyssna

 Serveringstillstånd för alkohol

Du som ska servera eller sälja alkohol till allmänheten, behöver söka tillstånd. Även för slutna sällskap kan du behöva söka tillstånd.

Innan du ansöker

Du behöver söka tillstånd om du tillhandahåller alkoholhaltiga drycker mot ersättning, alltså mot betalning i pengar eller annan motprestation. Det gäller oavsett storleken på ersättningen.

Tillstånd krävs vid all försäljning av staköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker.

Olika typer av serveringstillstånd

Stadigvarande tillstånd - gäller tills vidare och kan avse året runt eller årligen under viss tid, till exempel sommarsäsongen.

Tillfälligt tillstånd – servering vid ett enstaka tillfälle eller enstaka period (från några dagar upp till två månader) till allmänheten eller till slutet sällskap. Det ska inte vara en regelbunden, återkommande verksamhet.

Servering till allmänheten – om serveringen annonseras till allmänheten eller om medlemskap kan lösas i entrén. En tillställning som är en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning enligt ordningslagen är i alkohollagens mening alltid en servering till allmänheten.

Servering till slutet sällskap – en begränsad krets av personer som utöver den aktuella tillställningen har någon form av bestående gemensamt intresse, till exempel i en förening, företag eller annan sammanslutning.

För att det ska vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Gäster på ett hotell eller liknande är inte ett slutet sällskap.

För att det ska vara tillåtet att servera alkohol utan tillstånd krävs att det är ett helt privat arrangemang (ej förening, företag eller liknande) och att följande punkter är uppfyllda samtidigt.

 • Det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Enligt alkohollagen finns det ingen generell rätt att få serveringstillstånd. Kommunen gör alltid en individuell prövning för att bedöma risken för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Utgångspunkten är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska och näringspolitiska intressen.

Krav på sökande

Du som sökande ska visa att du är lämplig för uppgiften. För att bedöma om sökande är lämplig, gör kommunen en utredning. Kravet på lämplighet gäller också för att få behålla tillståndet.

Personlig lämplighet innebär att:

 • ha kunskaper om alkohollagen
 • vara ekonomiskt skötsam
 • inte vara dömd eller misstänkt för brottslig verksamhet
 • vara minst 20 år
 • kunna finansiera sin verksamhet på ett godtagbart sätt.

Krav på mat

Det krävs matservering för att få tillstånd att servera alkohol. Dryckerna ska vara ett komplement till maten, inte tvärtom. Ett varierat och komplett utbud av mat, vilket innebär såväl förrätter, huvudrätter som efterrätter ska kunna serveras under hela öppettiden. Under sena kvällar kan det vara tillräckligt att restaurangen erbjuder ett par rätter av enklare slag.

Tillståndet är knutet till lokalen

Ett serveringstillstånd gäller alltid en viss lokal (eller uteservering). Serveringslokalen ska vara utformad så att det är möjligt för personalen att hålla kontroll. För att en lokal ska vara godkänd för servering, krävs att den är registrerad som livsmedelsanläggning. Det ska finnas ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och det ska finnas tillräckligt många sittplatser. Serveringslokalen ska också var brandsäker.

För att servera alkohol på en uteservering krävs tillstånd av polisen för själva uteserveringen och tillstånd av kommunen för alkoholserveringen. Tillståndet för en uteservering måste oftast förnyas varje år.

Boka gärna ett möte med alkoholhandläggaren för att tillsammans gå igenom nedan punkter innan du ansöker i e-tjänsten längst ner i denna ruta. Kontaktuppgifter till kommunens alkoholhandläggare finns längst ner på denna sida.

Nedan handlingar ska bifogas ansökan
Betala in ansökningsavgiften på bankgiro 588-7062. Märk inbetalningen med verksamhetens/bolagets namn och alkoholtillstånd.
• Kopia på kvittot ska bifogas ansökan. Handläggningen påbörjas inte förrän avgiften betalats. Inbetald avgift återbetalas inte vid avslag.

• Aktiebolag: protokoll från bolagsstämma och kopia av aktiebok
Förening: årsmötesprotokoll och stadgar.
Handelsbolag: handelsbolagsavtal, finns inget avtal meddela detta skriftligt.
Enskild firma: prokura/fullmakt (om du gett någon rätt att företräda dig)
Ägs aktierna av annat bolag: protokoll från bolagsstämma och kopia av aktieboken.

• Registreringsbevis från Bolagsverket och som inte får vara äldre än 3 månader.

• Bevis om att bolaget är registrerat för skatt, moms och arbetsgivaravgift hos Skatteverket.

• Personnummerutdrag från Bolagsverket som visar vilka bolag eller föreningarsom sökande ingår i eller har ingått i de senaste fem åren.

• Om någon företrädare varit inblandad i konkurs ska
förvaltarberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna kring
konkursen lämnas (förvaltarberättelse kan fås ut av konkursförvaltare).

• Om serveringstillstånd finns i annan kommun, bifoga kopia på tillståndsbevis.


Kunskap i alkohollagen intygas genom godkänt kunskapsprov enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Finns inte detta, bokas tid för ett kunskapsprov.

Beskriv din verksamhet noggrant. Berätta hur ni tänkt driva er restaurang och vilka tankar ni har bakom er affärsidé, till exempel:
- dag- och kvällstid (lunchrestaurang, pub, gourmetrestaurang, nattklubb)
- öppettider (vardagar och helger),
- till vilken målgrupp riktar sig verksamheten. Ange eventuella
åldersgränser,
- eventuell underhållning (levande musik, trubadur, dans, ordningsvakter, spel).

Ge en detaljerad beskrivning av vad samtliga ägare, styrelsemedlemmar och
eventuella övriga företrädare kommer att göra i verksamheten:
- vilka arbetsuppgifter ska var och en utföra,
- vad ska var och en ansvara för,
- hur mycket kommer var och en att arbeta på plats i restaurangen.

Matservering är ett grundläggande krav för serveringstillstånd.
• Bifoga meny med prislista som visar vilka maträtter och drycker du tänker servera. Alkohollagens krav är att maten ska vara lagad eller på annat sätt tillredd. Matutbudet ska vara varierat. Såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter ska kunna erbjudas.

• Om det finns en särskild nattmeny som gäller efter klockan 23.00 ska även den bifogas.

• Franchiseavtal bifogas om det finns.

• Kopia på livsmedelsregistrering och beskrivning av livsmedelshanteringen.

• Lista över serveringsansvariga personer med namn och personnummer.
• Undertecknat hyreskontrakt/ köpekontrakt inklusive alla bilagor.

• Dispositionsrätt som styrker rätten att disponera marken för eventuell uteservering ska framgå. Om uteserveringen ligger på allmän platsmark, kontakta Serviceförvaltningen på kommunen för markåtkomst/nyttjanderättsavtal och Myndighetsförvaltningen för eventuellt bygglov samt polisen för polistillstånd. Ring Polisen på 114 14 för mer information eller gå in på deras hemsida.

• Hyr du i andra hand ska du bifoga kopia på andrahandskontraktet och hyresvärdens godkännande till andrahandsuthyrning.

• Planritning över restaurangens alla utrymmen. Markera tydligt på ritningen vart du tänkt servera alkohol. Uteslut olämpliga serveringsområden såsom toaletter och kök. Rita in hur bord etcetera ska stå och antalet sittplatser vid borden.

• Ritning som visar hur din uteservering ligger i förhållande till restaurangen och på vilket sätt den är avgränsad, till exempel med staket. Rita in hur bord ska stå och antalet sittplatser vid borden. Markera vart du tänkt servera alkohol.

• Ritning över köket med inritad utrustning.

• Handling som styrker att serveringsstället är lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt.
• Köpeavtal/arrendeavtal för restaurangen, inklusive alla bilagor. Avtalet ska vara undertecknat av både säljare och köpare.

• Resultatbudget för första årets drift med intäkterna fördelade på mat, hämtmat, starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker, entré, spel.

• Kommunen behöver få veta varifrån pengarna kommer till din verksamhet. Av finansieringsplanen ska framgå kostnad för köp av rörelsen, ombyggnadskostnad och övriga finansieringsbehov. Du ska i detalj redovisa flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung tillbaka i tiden. Här är några
exempel på vilka dokument det kan vara:
- Lån från bank; bifoga lånehandling samt kontoutdrag som visar att du fått pengarna.
- Eget sparande; bifoga kontoutdrag från för åtminstone sex månader tillbaka i tiden som visar ditt sparande.
- Lån från privatperson; bifoga kontoutdrag från både dig och den du har lånat pengarna av för åtminstone sex månader tillbaka i tiden som visar på sparandet samt överföringar.
- Pengar från bryggeri; bifoga avtal samt handling som visar utbetalning från bryggeriet.
Du måste även kunna visa att säljaren mottagit pengarna. Att pengarna förts över från er till säljaren av verksamheten kan till exempel styrkas genom kontoutdrag och kvittens som visar att säljaren mottagit pengarna. Av kontoutdraget ska framgå vem som är kontohavare.
Kom ihåg! Även om du lånar pengar av exempelvis släkt eller vänner ska du i detalj redovisa flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung tillbaka i tiden. Av kontoutdraget ska framgå vem som är kontoinnehavare. Samtliga handlingar måste vara daterade och underskrivna av alla berörda parter.

Generellt om serveringstillstånd och processen för ansökan

• Serveringsbeslut fattas av myndighetsnämnden när utredningen är klar, vid närmast påföljande sammanträde.
• Om alkohollagens alla krav är uppfyllda kan man få serveringstillstånd. Tillståndsbevis skrivs ut och man kan börja servera alkohol.
Om alkohollagens krav inte är uppfyllda kan man inte få serveringstillstånd. Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Kommunen lämnar information om hur du gör detta.
• En kommun ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en komplett ansökan ha kommit in. Sävsjö kommuns målsättning är att handläggningen ska ta sex till åtta veckor, men det kan ta längre tid. Det vanligaste skälet till att en ansökan tar lång tid att behandla är att den inte är komplett och att uppgifter måste efterfrågas av sökande.
• Förenklad delgivning kan komma att användas i ärendet.

Du ansöker om serveringstillstånd i vår e-tjänst nedan. Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor.

E-tjänster: Ansök om serveringstillstånd Länk till annan webbplats.

När du söker serveringstillstånd för att sälja alkohol till allmänheten får du betala en avgift. Avgiften täcker kommunens kostnader för att handlägga ditt ärende samt för rådgivning och utbildning i ansvarsfull alkoholservering, med mera.

Det finns ett fast timpris som baseras på det årliga prisbasbeloppet.
För år 2024 är timpriset 1 125 kronor.
I tabellen kan du se hur många timmar varje typ av ansökan beräknas ta att handlägga. Du kan sedan själv räkna ut avgiften (timpriset gånger antal timmar).

Fast tillstånd

Nytt tillstånd för servering till allmänheten eller slutet sällskap

8 timmar

Ägarbyte eller bolagsändring (ny prövning av tillstånd)

8 timmar

Miondre ändring av bolagsförhållande eller ägarförhållande

4 timmar

Fast ändring (av exempelvis serveringsyta, sortiment eller tider för servering)

4 timmar

Tillfällig ändring

2 timmar

Tillfälligt tillstånd

Servering till allmänheten

5 timmar

Tillägg per tillfälle för servering till allmänheten under samma år

0,5 timmar/tillfälle

Upprepad ansökan under året

2 timmar

Servering till slutet sällskap

1,5 timmar

Tillägg per tillfälle för servering i slutet sällskap under samma år

0,5 timmar/tillfälle

Upprepad ansökand under samma år i samma lokal

1 timma

Sävsjö kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Här hittar du Sävsjö kommuns riktlinjer som talar om vad som gäller vid ansökan om serveringstillstånd.

Gå till dokumentet Sävsjö kommuns riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 280.3 kB.

Alkohollagen - en skyddslag

Alkohollagen (Länk till annan webbplats). Länk till annan webbplats. reglerar vad som krävs för att få servera alkohol. Alkohollagens syfte är att begränsa alkoholens skadliga inverkningar. Människors hälsa går före ekonomiska intressen och alkoholdrycker ska serveras återhållsamt.

Serveringspersonal

Du som har ett serveringstillstånd ska anmäla serveringsansvarig personal till kommunen. Anmäl eller avanmäl serveringsansvarig personal i vår e-tjänst.

E-tjänst: Serveringsansvarig personal Länk till annan webbplats.

Så länge det pågår servering av alkohol i lokalen ska du som har fått tillstånd eller utsedd serveringsansvarig personal finnas närvarande. Restaurangen får inte lämnas utan uppsikt.

Serveringsansvarig personal ska

 • ha fyllt 20 år
 • vara lämplig för uppgiften
 • känna till sitt ansvar och förstå vad det innebär.

Handläggning och beslut

Tiden från ansökan till beslut kan variera och beror till stod del på det underlag som handläggaren får in från sökande. Kompletta och korrekta handlingar minskar risken för att handläggaren behöver kontakta sökande och be om kompletterande uppgifter, vilket ökar tiden.

Stadigvarande servering till allmänheten

Ambitionen är att handläggningstiden för stadigvarande tillstånd till allmänheten ska var klar inom 6-8 veckor efter att komplett ansökan lämnats in, för övriga typer av tillstånd något kortare handläggningstid. Anledningen till att handläggningstiden kan variera är bland annat att en del beslut tas av nämnd, medan andra fattas med stöd av delegation. Myndighetsnämnden sammanträder en gång i månaden (utom i juli månad). Under sommartid kan därför handläggningstiden vara längre.

Tillfälligt tillstånd

En ansökan om tillfälligt tillstånd ska skickas in i god tid före evenemanget för att hinna behandlas. För att undvika svåra situationer då en sökande som är en del i ett större arrangemang får avslag på sin ansökan och måste ersättas av annan restauratör rekommenderas att ansökningar vid större festivaler och likande skickas in senast tre månader före evenemanget.

När du har serveringstillstånd

Du som redan har ett serveringstillstånd ska anmäla förändringar till kommunen.

Du som har ett serveringstillstånd ska anmäla om du förändrar i verksamheten.

E-tjänst: Ändring eller återkallelse av serveringstillstånd Länk till annan webbplats.

Exempel på händelser som är anmälningspliktiga är:

 • Att kretsen av personer med betydande inflytande hos tillståndshavaren förändras, till exempel ägarförhållande, plats-, drift-, restaurangchef, styrelsemedlemmar, kontaktperson.
 • Att verksamhetens inriktning ändras, till exempel när en renodlad matrestaurang börjar med nöjesverksamhet som dans eller underhållning.
 • Att serveringslokalerna byggs om.
 • Att kontaktuppgifter ändras, till exempel firmanamn, postadress och telefonnummer.
 • Att drinkbar, dryckesautomat eller minibar inrättas på hotellrum.
 • Att verksamheten läggs ned eller har avbrott.

Om ny personal börjar som är serveringsansvarig, eller om personal slutat ska du anmäla det till myndighetsförvaltningen på kommunen.

E-tjänst: Serveringsansvarig personal Länk till annan webbplats.

Du som har ett stadigvarande cateringtillstånd ska inför varje serveringstillfälle anmäla den lokal där serveringen ska äga rum. Därutöver krävs också att lokalen godkänns av kommunen.

E-tjänst: Anmälan av lokal vid cateringservering Länk till annan webbplats.

Du som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker ska anmäla om du vill krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

E-tjänst: Anmäl kryddning av snaps Länk till annan webbplats.

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska anmäla provsmakning innan arrangemanget äger rum.

E-tjänst: Anmäl provsmakning Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Alla serveringstillstånd följs upp genom tillsyn. Kommunen genom myndighetsförvaltningen är tillsynsmyndighet och har ansvar för att restaurangen kontrolleras genom bland annat tillsynsbesök.

Kravet på lämplighet och skötsamhet kvarstår även efter det att du fått ditt serveringstillstånd:

 • Yttre tillsyn. Vid tillsynsbesöket kontrolleras bland annat serveringsansvarig, ålderskontroll, marknadsföring på serveringsstället, matutbud, ordning och nykterhet, utrymningstid och brandsäkerhet. Besöken kan göras tillsammans med personal från exempelvis Polisen.
 • Inre tillsyn. Din ekonomiska situation och vandel (levnadssätt) kontrolleras kontinuerligt genom uppgifter från exempelvis Skatteverket, Kronofogden eller Polisen. Myndighetsförvaltningen kan också granska bokföringen.

Myndighetsförvaltningen har en tillsynsplan som delges länsstyrelsen, som i sin tur följer upp och utövar tillsyn över kommunernas arbete.

Gå till tillsynsplan.Pdf, 699.8 kB. Pdf, 224 kB, öppnas i nytt fönster.

Genom dialog och samverkan vill vi utveckla en ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller, öka kunskapen och vidga infallsvinklarna.

I vår kontakt med tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd har vi ambitionen att uttrycka vikten av samsyn i arbetet, vara lyhörda och tillgängliga.

Du som har ett tänkt söka serveringstillstånd kan även få utbildning, informationsmaterial och rådgivning som en del i ett förebyggande arbete.

Syftet med det förebyggande arbetet är att informera och göra tillståndshavaren uppmärksam på de krav som ställs i alkohollagen.

Vår uppgift är att svara för en ändamålsenlig och effektiv tillsyn. Tillsynen utförs av alkoholhandläggare och särskilda inspektörer i samarbete med andra myndigheter, bland andra polisen och skattemyndigheten.

Vid överträdelser öppnas ett tillsynsärende som kan leda till åtgärder. En aktiv tillsyn leder till erinran, varning eller återkallelse av serveringstillstånd för den som missköter sin servering.

Vår uppgift är att svara för en ändamålsenlig och effektiv tillsyn. Tillsynen utförs av alkoholhandläggare och särskilda inspektörer i samarbete med andra myndigheter, bland andra polisen och skattemyndigheten.

Vid överträdelser öppnas ett tillsynsärende som kan leda till åtgärder. En aktiv tillsyn leder till erinran, varning eller återkallelse av serveringstillstånd för den som missköter sin servering.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Alkoholhandläggare

Linda Stennert
0382-152 65