Lyssna på sidan Lyssna

Förebyggande brandskyddsarbete

Du som äger en fastighet eller bedriver verksamhet i en fastighet har ansvar för brandskyddet i den fastigheten. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att du har ordning och reda i ditt brandskydd och vet vad som krävs för att förebygga och släcka brand.

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskydd i hemmet

I det egna hemmet kan det räcka med att du har utrustning för att kunna släcka brand och att du har brandvarnare på uppsatta. Glöm inte att kontrollera batterierna regelbundet. Här behövs ingen dokumentation.

Brandskydd i en verksamhet

Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska du som äger fastigheten eller har nyttjanderätt i den ha ett systematiskt brandskyddsarbete som dokumenteras. Det gäller alla verksamheter. Du ska se till att det gjorts åtgärder för att förebygga att det börjar brinna och att det finns utrustning för att släcka och livrädda om brand ändå skulle uppstå.

Du ska på ett organiserat sätt

 • planera,
 • utbilda,
 • öva,
 • dokumentera,
 • kontrollera och
 • följa upp brandskyddet i din fastighet/verksamhet.

Dokumentationen ska vara tillräcklig för att du ska kunna göra brandskyddande åtgärder, både tekniska (i byggnaden) och organisatoriska (i verksamheten som bedrivs där).

En skriftlig redogörelse av brandskyddet krävs för verksamheter som exempelvis

 • vård,
 • skola,
 • hotell,
 • industri,
 • samlingslokaler,
 • byggnader med kulturhistoriska värden och
 • byggnader med stor risk för allvarliga skador vid brand.

Den skriftliga redogörelsen ska lämnas av fastighetsägaren till kommunen och verksamhetsutövaren ska bistå fastighetsägaren med de uppgifter som behövs.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har mer information, råd och checklistor som du kan använda dig av när du utför brandskyddsarbete och när du ska göra dokumentation om det. Besök deras webbplats msb.se för mer information. Länk till annan webbplats.

Ansvar

Ansvaret för att brandskyddet i en byggnad finns och fungerar ligger alltid på fastighetsägare och/eller nyttjanderättshavare (person som har rättighet till fastigheter).

Tillsyn

Tillsynen görs av räddningstjänsten som kontrollera att åtagandet att utföra ett systematiskt brandskyddsarbete följs.

Verktyg

Ett antal kommersiella verktyg finns att tillgå på marknaden men du kan också ta fram egna system eller anpassa och använda redan befintliga system som exempelvis kvalitetssäkringssystem eller system för systematiskt arbetsmiljöarbete. Sävsjö kommuns räddningstjänst har också tagit fram förslag på ett antal checklistor som du kan använda för att dokumentera det systematiska brandskyddsarbetet på.

Kontakt

Räddningstjänsten

Mejensjögatan 6
576 80 Sävsjö

Ställföreträdande räddningschef

Mattias Wallsten
0382-155 55