Lyssna på sidan Lyssna

Vår krisberedskap

Sävsjö kommun arbetar kontinuerligt och på flera plan för att ha en god beredskap vid kris. Det sker både inom den egna organisationen – genom rutiner och förberedelser – och genom samarbeten med andra aktörer.

Krisledningsorganisation vid extraordinär händelse

Vid en större kris eller extraordinär händelse har Sävsjö kommun en speciell krisledningsorganisation. Vid en sådan kris gäller lagen om extraordinära händelser i kommuner och region. Kommunstyrelsens ordförande avgör när kommunen övergår i en krisledningsorganisation. Ovanliga händelser kan till exempel vara:

 • långvarigt elavbrott,
 • större olyckshändelse,
 • utsläpp av farliga kemikalier,
 • epidemisk smitta,
 • långvarigt avbrott i vattenförsörjningen.

I Sävsjö kommun finns Hållbarhetsrådet som regelbundet möts och arbetar förebyggande för att vara väl förberedda vid exempelvis

 • extraordinära händelser
 • större olyckor
 • kriser

I rådet finns alla förvaltningar representerade tillsammans med kommundirektör och beredskapssamordnare och andra tjänstemän. Rådet leds av kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen ska inom sitt geografiska område verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet. Kommunen ansvarar för att de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas och att information når ut till allmänheten.

Samhällets krishantering utgår ifrån följande principer på central, regional och lokal nivå:

 • Ansvarsprincipen
  innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer.
 • Likhetsprincipen
  som innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig.
 • Närhetsprincipen
  som innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Kommunens krisorganisation ska därmed likna den normala organisationen så mycket som möjligt och nödlägen ska i första hand hanteras av ordinarie verksamhet.

Vid allvarliga händelser, kriser eller extraordinära händelser som påverkar Sävsjö kommun upprättas en särskild krisorganisation. Syftet med organisationen är att bättre kunna hantera nödläget så att samhällsviktiga verksamheter kan upprätthållas och att kommuninvånarnas säkerhet inte riskeras. Kommunens samlade resurser ska kunna användas vid en sådan händelse.

Vid en ovanlig händelse ligger det politiska ansvaret på kommunens utsedda krisledningsnämnd. I Sävsjö kommuns är detta kommunstyrelsen.

Vid en allvarlig händelse som inte definieras som en ovanlig händelse används delar av krisorganisationen men styrs av ordinarie politisk ledning.